ยทก. ร่วมพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ...

5 สิงหาคม 2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 คณะผู้บริหารเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ... โดยมีตัวแทน นักเรียน นักศึกษา นักเรียนอาชีวศึกษา และนักเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าร่วมประชุม ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พิจารณา (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ... ในครั้งนี้เพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้มีความชัดเจน และเป็นรูปธรรม สามารถนำสู่การปฎิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ 20 ปี ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2559 – 2564) ตลอดจนให้สอดคล้องกับสภาพแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก ทักษะ การเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่ จะประกอบด้วย 4 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 : ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต มาตรฐานที่ 2 : ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มาตรฐานที่ 3 : ผู้มีทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต และมาตรฐานที่ 4 : ผู้มีความเป็นพลเมือง   

Bookmark and Share
 
Online:  9
Visits:  208,537
Today:  29
PageView/Month:  1,889