ยทก.เดินสายอบรมสร้างภูมิคุ้มกันฯ

28 กรกฎาคม 2560

ระหว่างวันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2560 เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมอมรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม (Talk Show) แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ โรงรียนสมเด็จพระญาณสังวร โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ จังหวัดยโสธร โรงเรียนกระแชงวิทยา และโรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนในสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้เรียนรู้เรื่องปัจจัยเสี่ยงในสังคมในรูปแบบการ Talk Show ที่มีความสนุกสนานสอดแทรกความรู้เหมาะแก่เด็กและเยาวชน การจัอบรมในครั้งนี้ได้บูรณาการความรู้ระหว่างเรื่องการเท่าทันกลยุทธ์การล่อเหยื่อจากบุหรี่ไฟฟ้า และผลกระทบจากการเสี่ยงโชคในผลิตภัณฑ์ที่ผลต่อสุขภาพ ตลอดจนเก็บข้อมูลและประเมินความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นที่ได้เรียนรู้ของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

Bookmark and Share
 
Online:  7
Visits:  208,535
Today:  27
PageView/Month:  1,887